آفرین! بهت تبریک میگم هوش خوبی داری! اما از اینجا جلوتر نمیتونی بری عزیزدلم :)
بعد 9 ثانیه دیگه منتقل میشی ;)